уторак, 24. мај 2016.

E Jehovase svedokija

Zahvaljujem dobrim ljudima koji su se potrudili da prevedu kratak tekst na romski jezik. Tekst sadrži osnovne informacije koje će pomoći Romima da ne "zaglave" u ovoj po njih opasnoj sekti.
U Beču na žalost postoji među Jehovinim svedocima velik broj Roma. Najčešće baš zbog nepoznavanja Svetog Pisma, ali najviše dobrodušnosti i naivnosti. Kao i svim drugim ljudima, tako i Romima predlažem da se pre "izučavanja" sa sledbenicima Kule stražare posvete prvo samostalnom i redovnom čitanju Svetog Pisma i sigurno neće "zaglaviti" u toj organizaciji.

Draga jehovina svedocija, bikrstime objavitelja i sa tumen kola injen ko drom adava te postaninen. Organizacija Kula Strazara ubedindjatumen i pokusini te odrzinitumen daj oj ,, Vidljivo Devlesoro Kanali”. Veze kola okolo tumende cerde, cerde adjakar jako hem cvrsto tebi oduzminen tumari sloboda hem tumaro vreme. Upravo adija sloboda hem adava vreme tumendje potrebno tebi pazljivo proverinen sa okova so adija organizacija sikajtumen. O proces indoktrinacije koja nakljen ili upravo akana nakena zasnivinipe upravo upro adaleste te sikajtumen te prihvatinen sa o inrofmacije koja lengiri organizacija delatumen a sa aver te odbacinen. Ko isavko nacin on cerena drumo tebi manipulisinen sa tumaro um. Tumendje nane acavdo mogucnost te proverinen vec samo te prihvatinen okova so on vacerena. Ked bi proverinen lengiri istorija, istorija oti lengiri organizacija hem lengere lila kola on pisinde ka uverinentumen da kokore pumendje civena kontradikcije hem da nane adjakar sar lengiri organizacija pokusini te uverinitumen. Ma uskratinen i mogucnost te proverinen lengiri istorija kolace ubedindetumen daj organiacija oto e ,, Devlesoro Narodo”. Uopste nane potrebno te citinen bilo so aver osim i literature koja on pisinde i ka diken da jek avere kontradiktujinena, ili meninena. ,, Najbolje prevod” Nevo Sveto vicinipe i adavaj jako izoblicime tekst kova ka stvorini potpuno pogresno slika oto sveto Devlesoro lafi. Samo cinjenica da i organizacija tumendje na preporucini te bavinentumen proverom teksta bi trebalo te podstakninitumen te razmislinen. Ako cace najbolje sose onda na tromal te proverinipe? Diken jako pazljivo hem razmislinen da li injen spremna tumaro vecno zivoti te kockinen samo adalese so nakamena te proverinen okole kova tvrdini da vaceri ano anav e Devlese. Oto vilo mangava tumendje spasenje, nadinama da i tumen mangena adava korkore tumendje

Нема коментара:

Постави коментар